Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste , zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim funkcjonują trzy Wydziały Ksiąg Wieczystych:

  1. V Wydział Ksiąg Wieczystych zlokalizowany wraz ze swoim archiwum w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 53;
  2. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zlokalizowany wraz ze swoim archiwum w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87;
  3. X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zlokalizowany wraz ze swoim archiwum w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61.

Sekretariaty V Wydziału Ksiąg Wieczystych, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce oraz X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przyjmują interesantów zgodnie z godzinami urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Wnioski wieczystoksięgowe składa się bezpośrednio w Biurze Podawczym odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych lub drogą korespondencyjną. Druki wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis do księgi wieczystej można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. Wnioski te podlegają opłatom stałym, w związku z czym powinny być opłacone w dniu ich złożenia. Opłatę można uiścić w znakach opłaty sądowej, które można nabyć bezpośrednio w sekretariacie IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce, X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach lub w kasie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7. Opłatę można wnieść również na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 j.t.) sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych podlegają następującym opłatom:

Art. 42.

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
praw osobistych i roszczeń;
zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
założenie księgi wieczystej;
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
odłączenie nieruchomości lub jej części;
sprostowanie działu I-O;
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43
Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45.

Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, mieszczącej się Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych pobierają następujące
opłaty od wniosków o wydanie:

odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł
odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł
wyciągu z księgi wieczystej
z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł
z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł
z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł
z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

W tytule wpłaty należy wskazać elektroniczny numer księgi wieczystej z dopiskiem siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych do którego będzie składany wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze). Opłatę można też wnieść bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7. Druk wniosku o wydanie odpisu (wyciągu) księgi wieczystej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl .