Opłaty sądowe

Ustawodawca przewiduje trzy możliwości uiszczania opłat sądowych

  • przelewem na rachunek bankowy Sądu
  • gotówką w kasie sądu
  • znakami opłaty sądowej – opłata nie może przekroczyć 1.500,00 zł. – tylko do 30 czerwca 2018
  • E-znakami – do nabycia na stronie systemu e-Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten powinien być wymieniony na liście załączników do tego pisma.

W przypadku gdy opłata jest dokonywana w znakach opłaty sądowej taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

Pliki do pobrania