Pomoc prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,
 • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

 • mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,
 • sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

 1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem – m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Komunikaty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zmian dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

komunikatu w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

komunikatu w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora
Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem,
opublikowanego na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html


Bezpłatna pomoc prawna

Wykaz instytucji lokalnych udzielających pomocy prawnej

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. 3-go Maja 17
   17-100 Bielsk Podlaski
   Tel. (85) 833 26 76
   centrum3maja@poczta.onet.pl
   Punkt Poradniczo-Konsultacyjny (poradnictwo psychologiczne) pok. nr 5
   Poniedziałek: 8.30 – 15.30
   Wtorek-czwartek: 7.30 – 11.30
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Leg. Piłsudskiego 3
   17-300 Siemiatycze
   Tel. (85) 730 05 07
   pcpr_siemiatycze@wp.pl
   Zespół Specjalistycznego Poradnictwa
   w skład którego wchodzi 2 pracowników i 1 psycholog udziela porad w zakresie prawnym oraz psychologicznym w poniedziałki i środy 16.30 – 18.30, pok. 33
  3. Poradnia Konsultacyjno-Prawna – Maria Iwanicka
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
   ul. Kazimierzowska 18/3
   17-100 Bielsk Podlaski
   Tel. (85) 730 20 06 wew. 31
   poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, pok. 12
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 A
   17-200 Hajnówka
   pcpr@powiat.hajnowka.pl
   Poradnictwo prawne udzielane jest w czwartki w godz. 10.00 – 13.00 pok. 5 za pośrednictwem SKYPE po wcześniejszym umówieniu się na wizytę
  5. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
   Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

   • pomoc prawną,
   • pomoc psychologiczną,
   • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
   • pomoc tłumacza migowego,
   • pomoc tłumacza języka obcego,
   • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
   • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
   • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
   • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
   • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
   • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
   • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
   • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
   • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

   Zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

   Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

   tel. 883 240 678

   Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

   Plakat Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
   Ulotka Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
   Ulotka Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 2

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH
   Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
   16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
   tel./fax 87 565 02 58
   kom. 883 240 678
   pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
   www.pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 12.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 08.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
   Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
   15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
   tel. 884 657 606
   pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY
   Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży
   18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
   kom. 884 657 604
   pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
   17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
   tel. 795 676 593
   pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   *Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
   *Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Informacje na temat udzielania bezpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pliki do pobrania