Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowań sądowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 52 ze zm.), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125; dalej: RODO) informujemy:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w ramach realizowanych zadań.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bielsk-podlaski.sr.gov.pl
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego, na podstawie odpowiednich przepisów postępowania oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 i art. 10 RODO.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej umowy.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.