Ogłoszenie

Od dnia 21 maja 2020 roku

 1. Przywraca się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pełny tryb pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:
  • pomiaru temperatury ciała wszystkim wchodzącym do budynku Sądu
    – osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub, u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 380C i powyżej nie będą wpuszczane do budynku Sądu,
  • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym,
  • obowiązku zakrywania nosa i ust (używania maseczek, przyłbic) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu chyba, że z uwagi na stan zdrowia są zwolnione z tego obowiązku,
  • zachowania bezpiecznej, co najmniej 2 m odległości.
 2. W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może przebywać wyłącznie 1 osoba, po wcześniejszym  telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę. Mając na uwadze warunki lokalowe i w celu uniknięcia nadmiernego zgromadzenia osób, na przyjęcie do Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może oczekiwać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa.
 3. Mając na uwadze sprawną obsługę interesantów, którym udostępnia się akta i dokumenty spraw, zobowiązuje się ich do wskazania przewidywanego czasu przeglądania akt spraw w trakcie umawiania się na udostepnienie akt. Jednakże w przypadku dłuższego przeglądania dokumentów sądowych, zastrzega się maksymalny czas udostępnienia akt, nie dłużej niż 1 godz. 30 min.
 4. Umożliwia się interesantom złożenie korespondencji bez potwierdzenia jej pokwitowania w zamkniętych skrzynkach, ustawionych w widocznym miejscu przy wejściu do budynku sądu. Nadzór nad zabezpieczeniem skrzynek z korespondencją sprawują pracownicy ochrony. Korespondencja ze skrzynek jest wyjmowana codziennie w godzinach porannych przez pracowników Biura Podawczego  w siedzibie głównej budynku, zaś w Wydziałach Zamiejscowych  w Hajnówce i Siemiatyczach przez pracowników wyznaczonych przez kierowników sekretariatów tych wydziałów.
 5. Mając na uwadze warunki lokalowe i w celu uniknięcia nadmiernego zgromadzenia osób, przy okienku Kasy Sądu i Biura Podawczego może przebywać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku Sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa.
 1. Przywraca się pełny tryb pracy zawodowych kuratorów sądowych, przy czym przyjmowanie interesantów przez kuratorów:
  • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 32 oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Bielsku Podlaskim
  • przy ul. 3 Maja 7, odbywa się w pok. nr 6 (parter) w siedzibie głównej Sądu przy ul. 3 Maja 7  po wcześniejszym  telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę.
  • Zawodowi kuratorzy sądowi pionu karnego i pionu rodzinnego zobowiązani są do takiej organizacji pracy, aby w pok. nr 6 w siedzibie głównej mogła być przyjęta wyłącznie 1 osoba.
 2. Interesanci wezwani na rozprawę, posiedzenie, a także interesanci wezwani przez zawodowych kuratorów sądowych będą wpuszczani na teren sądu 10 minut przed rozprawą/ posiedzeniem lub wykonaniem czynności przez kuratora po wcześniejszym okazaniu wezwania, zawiadomienia, bądź wskazania innego celu wizyty. Interesant winien oczekiwać przed salą rozpraw, na którą został wezwany i niezwłocznie opuścić budynek Sądu po zakończeniu czynności  z jego udziałem.
 3. Poruszanie się po budynku sądowym dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikało stawiennictwo. Strefy bezpieczeństwa zostaną wyznaczone w każdej z lokalizacji przez komórkę gospodarczą tutejszego Sądu.
 1. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez V Wydział Ksiąg Wieczystych i Zamiejscowe Wydziały Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w Hajnówce i Siemiatyczach, tj.:
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 33,
  • VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87,
  • VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61,
  • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87,
  • X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61
   z zachowaniem opisanej wyżej procedury .
 1. Udostępnienie akt i dokumentów spraw sądowych w:
  • VII Zamiejscowym Wydziale Karnych w Hajnówce jest możliwe na wskazanej przez pracownika sądu sali rozpraw, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym  telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej,
  •  VIII Zamiejscowym Wydziale Karnych w Siemiatyczach jest możliwe w pok. nr 4 (parter), w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym  telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej.  W pokoju nr 4 również będą przyjmowani interesanci tego wydziału.
 1. V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim oraz Zamiejscowe Wydziały Ksiąg Wieczystych w Hajnówce i Siemiatyczach udostępniają akta i dokumenty ksiąg wieczystych we wskazanym przez pracownika tego wydziału pomieszczeniu i w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym  telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej.
 2. Służby ochrony Sądu kontrolują i nadzorują przestrzeganie przez interesantów zasad wyżej opisanych oraz dokonują pomiarów temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren sądu.