Ogłoszenie

W zarządzeniu Nr A-022-16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do którego zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 1. W przypadku osób – interesariuszy wchodzących na teren sądu, u którego zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem, w szczególności wynik pomiaru temperatury da odczyt 38OC i powyżej, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami – zwanych dalej osobami objętymi podejrzeniem zakażenia –  zobowiązuje się służby ochrony sądu, a w przypadku ich braku przewodniczącego wydziału /kierownika sekretariatu wydziału /zespołu/ oddziału do podjęcia w strefie wejścia do budynku sądu/ wydziału/zespołu/oddziału niżej wymienionych działań, polegających na:
  • poinformowaniu interesariusza o odmowie wstępu do budynku sądu z uwagi na stworzenie stanu zagrożenia epidemicznego,
  • niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Dyrektora Sądu lub upoważnionego przez niego pracownika oraz jeśli jest to możliwe i  zostało ustalone wskazanie danych osobowych interesariusza: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL płci, miejsca zamieszkania, krótkiej charakterystyki podstawowych objawów,
  • Dyrektor Sądu lub upoważniony przez niego pracownik podejmuje decyzje o skontaktowaniu się z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 1. W przypadku  interesariusza pozostającego  na terenie sądu, co do którego zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem i u którego objawy uaktywniły się w trakcie pobytu na terenie sądu, lub z oświadczenia, którego wynika, że w ciągu 14 dni osoba ta miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, przebywała w strefach zagrożonych koronawirusem, zaistniała innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na możliwość zakażenia koronawirusem zobowiązuje się służby ochrony sądu, a w przypadku ich braku przewodniczącego wydziału/kierownika sekretariatu wydziału/zespołu/oddziału oraz przewodniczącego posiedzenia do podjęcia niżej wymienionych działań, polegających na:
  •  zapewnieniu interesariuszowi izolacji w pomieszczeniu, w którym interesariusz się znajduje, a jeżeli jest to niemożliwe w wyznaczonym odosobnionym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, odizolowaniu od niego pozostałych osób,
  • niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Dyrektora Sądu lub upoważnionego przez niego pracownika oraz jeśli jest to możliwe i  zostało ustalone wskazanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL płci, miejsca zamieszkania, krótkiej charakterystyki podstawowych objawów,
  • wezwaniu pomocy kontaktując się na nr alarmowy 112,
  • Dyrektor Sądu lub upoważniony przez niego pracownik powiadamia właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o zaistniałym incydencie oraz jeżeli to możliwe i zostało ustalone, wskazuje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL płeć, miejsce zamieszkania, krótką charakterystykę podstawowych objawów – wykaz telefonów stanowi załącznik nr 1,
 1. W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim zapewnia się izolację osób – interesariuszy z podejrzeniem zarażenia koronawirusem w wyznaczonym pomieszczeniu:
  • siedziba główna sądu w Bielsku Podlaskim – dotyczy tylko osób – interesariuszy przebywających w budynku głównym sądu – sala rozpraw nr VII (parter),
  • Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce – pok. nr 1 (parter),
  • Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach pok. nr 7 (parter),
 1. W sytuacjach opisanych § 1 ust. 1, 2, 3 pracownik służby ochrony sądu,przewodniczący wydziału /kierownik sekretariatu wydziału /zespołu/oddziału zobowiązany jest:
  • do sporządzenia notatki służbowej określającej: bliski kontakt interesariusza z osobami, przedmiotami lub miejscami – sposób zabezpieczenia personelu, który stykał się na terenie sądu z interesariuszem objętym podejrzeniem zakażania oraz
  • do niezwłocznego przekazania notatki służbowej Dyrektorowi Sądu lub upoważnionemu przez niego pracownikowi celem podjęcia dalszych czynności.”