Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu
Anna Popławska pok.122
Tel: (85) 731 21 50
Fax: (85) 731 21 58
dyrektor@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 203, poz.1192) z dniem 1 stycznia 2013 roku Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim staje się Dyrektorem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim pozostaje Prezes Sądu.

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27.11.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070) organem sądu rejonowego jest również Dyrektor Sądu z zastrzeżeniem § 1a.

Dyrektorowi Sądu są przypisane zadania na podstawie odrębnych przepisów w zakresie finansowym i gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dyrektor Sądu podlega służbowo Prezesowi Sądu. W zakresie wykonywanych zadań i kompetencji dysponowania budżetem sądu oraz sprawowanej kontroli gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa podlega dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego (art. 177 § 4).