Kuratorzy

Kuratorzy sądowi pełnią swoje czynności zawodowo ( kuratorzy zawodowi), albo społecznie ( kuratorzy społeczni).

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

  1. odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych,
  2. żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,
  3. żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,
  4. przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem,
  5. żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności służbowych zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia takie jak kuratorowi zawodowemu.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim zostały utworzone dwa Zespoły Kuratorskiej Służby Sadowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Tel. (85) 731 21 70
Fax: (85) 731 21 78

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel. (85) 730 45 68
Fax: (85) 730 45 68

Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1071 zpóźn. zm.)