Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego
Jacek Stypułkowski pok.108
Wiceprezes Sądu Rejonowego
Mirosława Mironiuk pok.105
Tel. (85) 731 21 00
Fax: (85) 731 21 08
oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

W myśl art. 22 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27.11.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t.) – organem Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu

Kompetencje Prezesa:

kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego tj.: Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, tel. 085 745 92 00 oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.

Zadania Prezesa Sądu określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.