Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego
Mirosława Mironiuk pok.108
Wiceprezes Sądu Rejonowego
Marcin Mosiołek pok.110
Tel. (85) 731 21 00
Fax: (85) 731 21 08
oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

W myśl art. 22 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) zwanej dalej ustawą – organem Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu

Kompetencje Prezesa:

  1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
    1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy,
    2. co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
    3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
  2. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  3. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
  4. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych

W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego tj.: Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, tel. 85 745 92 00 oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.