Klauzula informacyjna w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - wersja archiwalna

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowany przez Prezesa Sądu. Dane kontaktowe: 85 731 21 05
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska-Skowron, e-mail: a.skowron@odo.to
  3. Cel przetwarzania danych przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, podstawy prawne i okres przechowywania danych:
Cel: Podstawy prawne: Okres przechowywania danych:
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);
Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:
• Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
• Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);
Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:
• Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
• Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Monitoring wizyjny – monitoringiem objęte jest:
• najbliższe otoczenie budynku;
• wejścia do budynku;
• korytarze;
Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 5 tygodni
Pozostałe cele przetwarzania danych Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, informuje indywidualnie osoby, których dane są przetwarzane, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych i przysługujących im prawach.