ZARZĄDZENIE Nr A-022-19/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przywrócenia pełnego trybu pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów.

Na podstawie:

  • art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 2072 z późn. zm.)
  • § 30 w zw. z art. 39 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141)

zarządzam

§1

  1. Przywraca się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pełnym tryb pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów w ten sposób, że wymienione wyżej komórki organizacyjne przyjmują interesantów co najmniej przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu, a w każdy poniedziałek przez co najmniej 9 godzin do godz. 18.00.
  2. Przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne określone w ust. 1 odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§2

Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr A-022-43/20 z dnia 29 października 2020 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Marcin Mosiołek

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 01 lipiec 2021 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 01 lipiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie