OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
 2. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
  2. wykonywania innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio;
  3. realizacji umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych;
  4. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów;
  5. dokonywania rozliczeń finansowych;
  6. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, świadczenia pomocy postpenitencjarnej;
  7. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy);
  8. sprawowania nadzoru administracyjnego nad komornikami;
  9. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia;
  10. udzielania dostępu do Portalu Informacyjnego Sądu;
  11. zatrudnienia w sądzie;
  12. udzielania informacji uprawnionym osobom.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c), f) i e), art. 9 ust. 2 lit. a) i f) oraz art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd dotyczą głównie następujących kategorii osób:
  1. uczestnicy postępowań sądowych;
  2. kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze, kandydaci na asystentów i referendarza;
  3. strony umów cywilno-prawnych;
  4. osoby objęte pomocą postpenitencjarną;
  5. osoby, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej;
  6. kontrahenci i osoby u nich zatrudnione;
  7. kuratorzy;
  8. mediatorzy;
  9. biegli;
  10. ławnicy;
  11. komornicy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa bądź na postawie zawartych umów.
 6. Klauzula informacyjna
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Natalia Petryk-Sadowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  5. Dane osobowe znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
 2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
 3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 4. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny);
 6. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Należy pamiętać, że zakres każdego z wyżej wskazanych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym również z RODO. Zakres przysługującego uprawnienia zależeć będzie przykładowo od podstawy prawnej przetwarzania przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 10 marzec 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie