OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
 2. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
  2. wykonywania innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio;
  3. realizacji umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych;
  4. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów;
  5. dokonywania rozliczeń finansowych;
  6. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, świadczenia pomocy postpenitencjarnej;
  7. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy);
  8. sprawowania nadzoru administracyjnego nad komornikami;
  9. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia;
  10. udzielania dostępu do Portalu Informacyjnego Sądu;
  11. zatrudnienia w sądzie;
  12. udzielania informacji uprawnionym osobom.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c), f) i e), art. 9 ust. 2 lit. a) i f) oraz art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd dotyczą głównie następujących kategorii osób:
  1. uczestnicy postępowań sądowych;
  2. kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze, kandydaci na asystentów i referendarza;
  3. strony umów cywilno-prawnych;
  4. osoby objęte pomocą postpenitencjarną;
  5. osoby, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej;
  6. kontrahenci i osoby u nich zatrudnione;
  7. kuratorzy;
  8. mediatorzy;
  9. biegli;
  10. ławnicy;
  11. komornicy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa bądź na postawie zawartych umów.
 6. Klauzula informacyjna
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Natalia Petryk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  5. Dane osobowe znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
 2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
 3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 4. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny);
 6. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Należy pamiętać, że zakres każdego z wyżej wskazanych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym również z RODO. Zakres przysługującego uprawnienia zależeć będzie przykładowo od podstawy prawnej przetwarzania przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki