Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny, rejestrator rozmów telefonicznych

 1. Wszystkie budynki Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim są objęte monitoringiem wizyjnym tj.:
  1. siedziba główna ul. 3 Maja 7 , 17-100 Bielsk Podlaski,
  2. siedziba V Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski,
  3. siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka,
  4. siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze.
   Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumienie się:
   1. budynek sądu – wejście/wyjście z sądu, korytarze, klatki schodowe, Biuro Obsługi Interesanta w tym czytelnia akt, piwnica, serwerownia,
   2. obszar wokół sądu (tj. budynków wymienionych w pkt I, z wyłączeniem siedziby V Wydziału Ksiąg Wieczystych) – chodniki, parkingi.
 2. Numery telefonów tj.: Odział Administracyjny – 85 73 12 100, Biuro Obsługi Interesanta – 85 73 12 165 i 85 73 12 167, Centrala Sądu – 85 73 12 105 są objęte rejestracją rozmów telefonicznych.
 3. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:
  1. Administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim tel. 85 731 21 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bielsku Podlaskim możliwy jest pod numerem tel. nr. 85 731 21 00 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Monitoring wizyjny i rejestracja rozmów telefonicznych stosowana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów, ochrony mienia na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora – art. 222 kodeksu pracy, art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  5. Zapisy z monitoringu wizyjnego oraz zapisy rejestratora rozmów telefonicznych przechowywane są przez 30 dni.
  6. W przypadku, w którym nagrania obrazu oraz zapisy rejestratora rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, 30-dniowy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny i rejestrator rozmów telefonicznych, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
   1. na wniosek osób trzecich
   2. na wniosek organów prowadzących postępowania,
   3. na wniosek kierownika jednostki.
  8. Udostępnia się zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego i rejestratora rozmów telefonicznych tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
  9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki