Zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy z dnia 27.07.2020 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755 j.t.) sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych podlegają następującym opłatom:

Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej]
1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł]
Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
3) praw osobistych i roszczeń;
4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
Art. 43a. [Wnioski o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisy w związku z zapewnieniem przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości lub umożliwieniem umieszczenia na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych]
1. Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
2. Opłatę stałą w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471), oraz wniosku o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy.

Art. 44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego podlegające opłacie stałej 100 zł]
1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. [Liczba pobieranych opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym]
1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. [Opłata od wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej]
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. [Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt]
Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. [Opłata od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów]
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.


Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

od wniosków w postaci papierowej o wydanie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

  • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
  • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
  • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
  • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

W tytule wpłaty należy wskazać elektroniczny numer księgi wieczystej z dopiskiem siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych do którego będzie składany wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze). Opłatę można też wnieść bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7. Druk wniosku o wydanie odpisu (wyciągu) księgi wieczystej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki