Status prawny – Skarb Państwa – jednostka budżetowa: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim organizacyjnie działa w oparciu o:
– ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm.),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018, poz. 2548),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141).

Właściwość Rzeczowa

Wydziały Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych, sądów powszechnych wyższych instancji oraz Sądu Najwyższego w przedmiocie:

Wydział Cywilny

 • do spraw z zakresu prawa cywilnego

Wydział Karny

 • do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji

Wydział Rodzinny i Nieletnich ( Sąd Rodzinny) – do spraw:

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
 • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Wydziały Ksiąg Wieczystych

 • do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Ponadto kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji, a uściślone w art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Właściwość Miejscowa

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto i gminę: Bielsk Podlaski, Brańsk, Drohiczyn, Hajnówka i Siemiatycze oraz gminy: Białowieża, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Wyszki.

Obszar właściwości trzech wydziałów karnych obejmujących łącznie obszar właściwości Sądu:

 1. II Wydział Karny obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
 2. VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
 3. VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.

Obszar właściwości trzech wydziałów ksiąg wieczystych obejmujących obszar właściwości Sądu:

 1. V Wydział Ksiąg Wieczystych obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
 2. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
 3. X Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.

 

 Majątek, którym dysponuje Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

OBIEKTY SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU PODLASKIM

 • Hajnówka ul. Warszawska 67 (trwały zarząd w części 90216/143200)
  Działka Nr 2677/5, 2679/25 o powierzchni 0,1432 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI2P/00022320/8 zabudowana budynkiem 4-kondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 1927,10 m2
 • Siemiatycze ul. Górna 61 ( trwały zarząd)
  Działka Nr działki 4831/4 o powierzchni 0,1985 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI3P/00023239/7 zabudowana budynkiem 2-kondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 694,60 m2
 • Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7 ( trwały zarząd)
  Działka Nr 1719 o powierzchni 0,3278 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI1P/00064202/4 zabudowana budynkiem 3-kondynacyjnym o łącznej pow. użytkowej 2434,60 m2
 • Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 53 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)
  Działka Nr 1568/28
  Pow. użytkowa lokalu 150,40 m2 Pow. pomocnicza lokalu 106,40 m2 zapisane w księdze wieczystej Nr BI1P/00087794/7

ŚRODKI TRWAŁE

 • Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim posiada środki trwałe o łącznej wartości wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: 13.816.358,33 zł (z wyłączeniem środków ministerialnych)

 

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010