PISMA OGÓLNE

O wydanie tytułu wykonawczego
O złożenie dokumentów do akt sprawy
Pełnomocnictwo
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Wniosek o prawomocny odpis postanowienia / wyroku
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny
Wniosek o wydanie uzasadnienia w sprawie cywilnej
Wniosek o wydanie uzasadnienia w sprawie karnej
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika
Wniosek o zwrot kosztów podróży samochodem
Wniosek o zwrot kosztów podróży, noclegu, utraconego zarobku / wypłacenie diety
Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Zasady zwrotu kosztów podróży świadkom
Zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku


WZORY PISM DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

O dział spadku
O podział majątku wspólnego małżonków
O przyjęcie / odrzucenie spadku
Pozew
Stwierdzenie nabycia spadku po dwóch osobach zmarłych
Stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie zmarłej
Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie akt USC
Wzór wykazu inwentarza


WZORY PISM DOTYCZĄCYCH SPRAW KARNYCH

Apelacja do Sądu Okręgowego
Oświadczenie osób pełnoletnich
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
Wniosek o zatarcie skazania


WZORY PISM DOTYCZĄCYCH SPRAW RODZINNYCH

O alimenty
O uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej
O umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym
O ustalenie ojcostwa i alimenty
O ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
O ustalenie ustania obowiązku leczenia
O zaprzeczenie ojcostwa
O zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej
O zmianę sposobu leczenia
Oświadczenie o stanie rodzinnym - ustanowienie adwokata
Pozew o podwyższenie alimentów
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
Ustanowienie kuratora małoletniemu
Wniosek o ustanowienie opieki dla dziecka małoletniej matki
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności - jedno dziecko
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności - więcej dzieci


WZORY PISM DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Wniosek o założenie księgi wieczystej
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej
Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej


Wzory i formularze pism sądowych dostępne są również do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki