Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.