Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.


Dochody budżetowe (grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, odpisy KRS, opłaty za księgi wieczyste)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
91 1010 1049 0006 0613 9800 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
konto do wpłat w PLN – 49 1130 1017 0021 1001 6590 0004
konto do wpłat w USD – 22 1130 1017 0021 1001 6590 0005
konto do wpłat w EUR – 06 1130 1017 0021 1001 6590 0002
konto do wpłat w CHF – 33 1130 1017 0021 1001 6590 0001
konto do wpłat w GBP – 76 1130 1017 0021 1001 6590 0003

Rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
07 1130 1059 0017 3383 0920 0004

Rozliczenia transgraniczne

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW dla banku NBP
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW dla banku BGK

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim opłat sądowych można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Sądu
 • kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala samoobsługowego (siedziba Sądu ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski)
 • bez prowizji gotówką w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju w wariancie Standard
 • E-znakami – do nabycia z wykorzystaniem terminala samoobsługowego (siedziba Sądu ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski) lub na stronie systemu e-Płatności pod adresem oplaty.ms.gov.pl

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten powinien być wymieniony na liście załączników do tego pisma.

W przypadku gdy opłata jest dokonywana w znakach opłaty sądowej taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

Zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy z dnia 27.07.2020 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755 j.t.) sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych podlegają następującym opłatom:

Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej]
1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł]
Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
3) praw osobistych i roszczeń;
4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
Art. 43a. [Wnioski o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisy w związku z zapewnieniem przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości lub umożliwieniem umieszczenia na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych]
1. Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
2. Opłatę stałą w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471), oraz wniosku o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy.

Art. 44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego podlegające opłacie stałej 100 zł]
1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. [Liczba pobieranych opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym]
1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. [Opłata od wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej]
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. [Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt]
Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. [Opłata od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów]
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.


Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

od wniosków w postaci papierowej o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

W tytule wpłaty należy wskazać elektroniczny numer księgi wieczystej z dopiskiem siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych do którego będzie składany wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze). Opłatę można też wnieść bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7. Druk wniosku o wydanie odpisu (wyciągu) księgi wieczystej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.