Harmonogram dyżurów kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 1. Poniedziałek (04.05) – Ewa Antoniuk
 2. Wtorek (05.05) – Ewa Niewiarowska, Lucyna Janaszkiewicz
 3. Środa (06.05) – Jarosław Czyżewski
 4. Czwartek (07.05) – Ewa Niewiarowska, Ewa Antoniuk
 5. Piątek (08.05) – Lucyna Janaszkiewicz, Jarosław Czyżewski
 6. Poniedziałek (11.05) – Ewa Antoniuk, Danuta Maksimiuk-Owsieniuk, Aleksander Łaszczuk
 7. Wtorek (12.05) – Ewa Niewiarowska, Lucyna Janaszkiewicz, Barbara Krasowska-Angełowa
 8. Środa (13.05) – Danuta Maksimiuk-Owsieniuk, Aleksander Łaszczuk, Jarosław Czyżewski
 9. Czwartek (14.05) – Ewa Niewiarowska, Ewa Antoniuk, Barbara Krasowska-Angełowa
 10. Piątek (15.05) – Lucyna Janaszkiewicz, Jarosław Czyżewski, Barbara Krasowska-Angełowa

Informuje się, iż w okresie od 01 maja 2020 roku do 15 maja 2020 roku zarządzono:

 1. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:
  1. Sekretariaty sądowe:
   1. I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7;
   2. VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87;
   3. VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Siemiatyczach i X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61;
   4. V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Mickiewicza 33 w Bielsku Podlaskim,
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy ul. Mickiewicza 32 w Bielsku Podlaskim.
  3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7.
 2. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta przez Kasę Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi elektronicznej.
 3. Wyłącznie w sprawach pilnych dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przez Biuro Obsługi Interesanta (w tym Czytelnię Akt) oraz Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z zastrzeżeniem, iż:
  1. w Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może przebywać wyłącznie 1 osoba, po wcześniejszym telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę,
  2. przy okienku Biura Podawczego może przebywać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa,
  3. interesanci obowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek lub korzystania z płynów dezynfekujących dostępnych w tut. sądzie. Osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku sądu,
  4. pracownicy sądu obsługujący bezpośrednio interesantów zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek oraz w miarę możliwości zachowania co najmniej 2 m odległości od obsługujących osób.
 4. Interesanci wezwani na rozprawę lub posiedzenia w sprawach pilnych będą wpuszczani na teren sądu 10 minut przed rozprawą.
 5. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do poinformowania pracowników ochrony sądu o osobach wezwanych w związku z toczącymi się sprawami pilnymi w danym dniu.
 6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wymienione w pkt 1 ppkt 1 b) i c) wyłączenie w sprawach pilnych z zachowaniem procedury opisanej w pkt 3.
 7. Udostępnienie akt i dokumentów spraw sądowych w Wydziałach Zamiejscowych Sądu w Hajnówce i Siemiatyczach jest możliwe na wskazanej przez pracownika sądu sali rozpraw, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę.
 8. Utrzymuję się obowiązek pomiarów temperatury ciała w wejściu do budynku sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia choroba zakaźną.
 9. Zobowiązuję się służby ochrony sądu do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przez interesantów zasad określonych pkt 3 oraz dokonywania pomiarów temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren sądu.
 10. Odwołanie dyżurów Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatów wydziałów (również telefonicznego i elektronicznego) w poniedziałki po godzinie 15.30 w dniach 4 i 11 maja 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr A 022-22/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

na podstawie:

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),
 • art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.),
 • § 30 i § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141),
 • art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.),
 • art. 14a ust. 4, 6 i 9 oraz art. 15zzs ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 za zm.)

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 marca 2020 roku nr A- 022-16/20 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

Zarządzeniem Nr A 022-13/20 wydłużono okres obowiązywania niniejszego zarządzenia do 30 kwietnia 2020 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A  022- 11/20 tekst jednolity
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
w dniach od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 12 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim:

 • wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,
 • wstrzymuje udostępnianie akt i dokumentów w Czytelni Akt, Wydziałach, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej obu pionów i Archiwum Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w okresie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 • wstrzymuje pracę Kasy Sądu na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Brak dostępu do akt oraz niestawiennictwo na rozprawie uzasadnione stanem zdrowia powinno być niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym Przewodniczącym Wydziału oraz Sędziemu Referentowi.

Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • Biuro Obsługi Interesanta – tel.: (85) 731 21 65, tel.: (85) 731 21 67, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Podawcze – tel.: (85) 731 21 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • I Wydział Cywilny – tel.: (85) 731 21 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • II Wydział Karny –tel.: (85) 731 21 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) – tel.: (85) 731 21 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych – tel.: (85) 731 22 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce – tel.: (85) 731 23 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach – tel.: (85) 731 24 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce – tel.: (85) 731 23 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach – tel.: (85) 731 24 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych – tel.: (85) 731 45 68, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – tel.: (85) 731 21 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Administracyjny – tel. (85) 731 21 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Finansowy – tel. (85) 731 21 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A R Z Ą D Z E N I A Nr A 022- 12/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, zlokalizowane przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.

Obywatele, chcąc uzyskać informację z Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych mogą korzystać następujących sposobów ich uzyskania:

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji do ekspozytur i oddziałów Centralnej Informacji w podległych Państwu sądach.

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np.: kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie tel. (85) 731 21 65, tel. (85) 731 21 67, bądź drogą mailową do Biura Obsługi Interesantów e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Link do strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/koronawirus