Nr postępowania: G.240-15/19

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych

Opis postępowania:

 • Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Termin wykonania:

 • Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Termin składania ofert:

 • 2019-03-22 14:00

Nr postępowania: G. 2418-14/19

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • Do dnia 31.12.2019 r.

Termin składania ofert:

 • 15.03.2019 r.

Nr postępowania: G. 240-21/18

Przedmiot postępowania:

 • Usługa szkolenia nt. „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO w pracy kuratorów sądowych”.

Opis postępowania:

 • Postępowanie NIE jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwota w art. 4.8 ustawy.

Termin wykonania:

 • 2018-10-25

Termin składania ofert:

 • 2018-08-27 do godz. 12:00

Nr postępowania: ZP-3/18

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego), oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

 • Część nr 1:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) przy ulicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 7 miesięcy w okresie obowiązywania umowy);
  lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53
  lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
 • Część nr 2:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawskiej 87;
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy

Termin składania ofert:

 • 2018-05-30 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-05-30 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=26d859ef-da07-4051-a5fb-69501f88c3bc

Nr postępowania: ZP-2/18

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy

Termin składania ofert:

 • 2018-04-12 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-04-12 10:15

Nr postępowania: G. 2418-10/18

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • Do dnia 31.12.2018 r.

Termin składania ofert:

 • 02.03.2018 r.

Nr postępowania: ZP-2/17

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Opis postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego), oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: Część nr 1: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) przy ulicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, przy ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 7 m-cy w okresie obowiązywania umowy); – lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 53 – lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 32. Część nr 2: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87; – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem usług opisany jest w załączniku nr 1A (CZĘŚĆ Nr 1) i Załączniku nr 1B (CZĘŚĆ NR 2) do SIWZ.

Termin wykonania:

 • 01.07.2017 do 30.06.2018

Termin składania ofert:

 • 2017-06-06 10:00
 • 2017-06-07 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2017-06-06 10:30
 • 2017-06-07 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Nr postępowania: G.2418-9/17

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Opis postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Termin wykonania:

 • do dnia 31.12.2017

Termin składania ofert:

 • 2017-04-28 15:15

Termin otwarcia ofert:

 • 2017-04-28 15:30

Nr postępowania: ZP-1/17

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Opis postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach: Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 16.02.2017 – 15.05.2018

Termin składania ofert:

 • 2017-01-25 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2017-01-25 10:15

Nr postępowania: ZP-2/16

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

 • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

 • od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017